09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của BGTVT phát triển kinh tế - xã hội 2021

09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của BGTVT phát triển kinh tế - xã hội 2021
Lê Hải

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định 164/QĐ-BGTVT ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP 2021 về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Theo đó, để bám sát mục tiêu và phương châm hành động của Chính phủ, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó trong năm 2021, Bộ GTVT đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau để phát triển kinh tế - xã hội 2021, cụ thể:

  • Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, đề án;

  • Quản lý vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải;

  • Bảo đảm TTATGT, giảm ùn tắc giao thông; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

  • Quản lý đầu tư xây dựng; khai thác kết cấu hạ tầng giao thông;

  • Sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước;

  • Hợp tác quốc tế;

  • Khoa học – công nghệ và môi trường;

  • Tổ chức, cán bộ và cải cách hành chính;

  • Thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chi tiết từng nhiệm vụ, giải pháp xem tại Quyết định 164/QĐ-BGTVT, có hiệu lực từ 20/01/2021.

Gởi câu hỏi

143

Văn bản liên quan