10 mục tiêu về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025

10 mục tiêu về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025
Thùy Trâm

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Quyết định 1907/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” với các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau:

  • Tổ chức 03 chiến dịch nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin cơ bản quy mô lớn;

  • Thiết lập 03 trang/kênh trên mạng xã hội (tiêu biểu như Facebook, Zalo, Youtube) tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin để thu hút, tiếp cận tối đa người sử dụng tham gia;

  • 100% các bộ, ngành, địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử;

  • 100% tập đoàn, tổng công ty nhà nước, BHXH, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, tài chính nhà nước khác triển khai kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT cho cán bộ, nhân viên, khách hàng và người sử dụng dịch vụ;

  • ….

Xem thêm chi tiết tại: Quyết định 1907/QĐ-TTg, có hiệu lực từ ngày 23/11/2020.

Gởi câu hỏi

164

Văn bản liên quan