10 nội dung cơ bản của Quy chế an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng

10 nội dung cơ bản của Quy chế an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng
Thùy Trâm

Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Thông tư 09/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng được ban hành ngày 21/10/2020.

Theo đó, quy chế an toàn thông tin được xây dựng phù hợp với hệ thống thông tin, cơ cấu tổ chức, yêu cầu quản lý và hoạt động của tổ chức. Quy chế an toàn thông tin phải được người đại diện hợp pháp ký ban hành và triển khai thực hiện trong toàn tổ chức.

Quy chế an toàn thông tin tối thiểu gồm các nội dung cơ bản sau:

  • Quản lý tài sản công nghệ thông tin;

  • Quản lý nguồn nhân lực;

  • Bảo đảm an toàn về mặt vật lý và môi trường lắp đặt;

  • Quản lý vận hành và trao đổi thông tin;

  • Quản lý truy cập;

  • Quản lý sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba;

  • Quản lý tiếp nhận, phát triển, duy trì hệ thống thông tin;

  • Quản lý sự cố an toàn thông tin;

  • Bảo đảm hoạt động liên tục của hệ thống thông tin;

  • Kiểm tra nội bộ và chế độ báo cáo.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 09/2020/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, trừ điểm b khoản 4 Điều 20 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Gởi câu hỏi

96

Văn bản liên quan