10 trường hợp áp dụng kiểm tra đối với tàu biển nước ngoài

10 trường hợp áp dụng kiểm tra đối với tàu biển nước ngoài
Duy Thịnh

Ngày 07/02/2018, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 07/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra tàu biển.

 

Theo đó, các sỹ quan kiểm tra Nhà nước cảng biển phải thực hiện kiểm tra đối vối các tàu biển nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Không có các thiết bị hoặc các thiết bị này không hoạt động theo quy định của ĐƯQT mà Việt Nam là thành viên;

  • Không có Giấy chứng nhận hoặc Giấy chứng nhận không còn hiệu lực theo quy định của ĐƯQT mà Việt Nam là thành viên;

  • Không có tài liệu theo quy định của ĐƯQT mà Việt Nam là thành viên;

  • Có kết cấu, thân vỏ bị hư hỏng nghiêm trọng hoặc có khiếm khuyết gây nguy hiểm tới tính nguyên vẹn kín nước hoặc sự ổn định của tàu biển;

  • Có khiếm khuyết nghiêm trọng về trang thiết bị làm ảnh hưởng đến an toàn hàng hải, an ninh hàng hải;

  • Thuyền viên không biết hoặc không thực hiện các hoạt động thiết yếu liên quan đến an toàn hàng hải, an ninh hàng hải;

Xem thêm tại Thông tư 07/2018/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2018.

Gởi câu hỏi

258

Văn bản liên quan