12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Ty Na

Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Nghị quyết 124/2020/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Cụ thể, để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Điều 2 của Nghị quyết 124/2020/QH14 đã đưa ra 12 chỉ tiêu chủ yếu sau:

 • Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6%;

 • GDP bình quân đầu người khoảng 3.700 USD;

 • Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%;

 • Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng khoảng 45-47%;

 • Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội khoảng 4,8%;

 • Tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 66%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ khoảng 25,5%;

 • Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế khoảng 9%;

 • Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm 1-1,5 điểm phần trăm;

 • Tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung trên 90%;

 • Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên 87%;

 • Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường khoảng 91%;

 • Tỷ lệ che phủ rừng khoảng 42%.

Xem chi tiết tại: Nghị quyết 124/2020/QH14, được thông qua ngày 11/11/2020.     

Gởi câu hỏi

123

Văn bản liên quan