13 nội dung chi trong hòa giải, đối thoại tại Tòa án áp dụng từ 01/01/2021

13 nội dung chi trong hòa giải, đối thoại tại Tòa án áp dụng từ 01/01/2021
Đức Thảo

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 92/2020/TT-BTC về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Theo đó, Thông tư 92/2020/TT-BTC quy định nội dung chi trong thực hiện hòa giải, đối thoại tại Tòa án gồm:

  • Chi tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng;

  • Chi thực hiện công tác thông tin, truyền thông về hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

  • Chi tổ chức các hội nghị, trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm liên quan đến hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

  • Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

  • Chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

  • Chi văn phòng phẩm, nước uống, các chi phí hành chính trực tiếp khác liên quan đến vụ việc hòa giải;

  • Chi tổ chức lựa chọn người đưa vào danh sách được tham gia đào tạo lấy chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Hòa giải viên và bổ nhiệm Hòa giải viên;

  • Chi thù lao cho Hòa giải viên;

  • Chi làm thẻ cho Hòa giải viên;

  • Chi trả lương làm việc vào ban đêm, thêm giờ đối với Thẩm phán, Thư ký, người lao động thuộc Tòa án khi thực hiện các công việc hỗ trợ hoạt động hào giải, đối thoại tại Tòa án;

Chi tiết xem tại Thông tư 92/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Gởi câu hỏi

165

Văn bản liên quan