18 văn bản, biểu mẫu về bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, XLVP Hòa giải viên

18 văn bản, biểu mẫu về bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, XLVP Hòa giải viên
Đức Thảo

Vừa qua, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư 04/2020/TT-TANDTC hướng dẫn về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-TANDTC là 18 văn bản, biểu mẫu về bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên, cụ thể gồm:

 • Tờ trình đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên (Mẫu số 01);

 • Tờ trình đề nghị bổ nhiệm lại Hòa giải viên (Mẫu số 02);

 • Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Hòa giải viên (Mẫu số 03);

 • Tờ trình đề nghị miễn nhiệm Hòa giải viên (Mẫu số 04);

 • Quyết định miễn nhiệm Hòa giải viên (Mẫu số 05);

 • Tờ trình đề nghị buộc thôi làm Hòa giải viên (Mẫu số 06);

 • Quyết định buộc thôi làm Hòa giải viên (Mẫu số 07);

 • Thẻ Hòa giải viên (Mẫu số 08);

 • Tờ khai đề nghị cấp thẻ Hòa giải viên (Mẫu số 09);

 • Tờ khai đề nghị cấp đổi, cấp lại Hòa giải viên (Mẫu số 10);

 • Đơn đề nghị bổ nhiệm (Mẫu số 11);

 • Đơn đề nghị bổ nhiệm lại (Mẫu số 12);

 • Sơ lược lý lịch (Mẫu số 13);

 • Biên bản họp Hội đồng tư vấn (Mẫu số 14);

 • Nghị quyết lựa chọn, bổ nhiệm/bổ nhiệm lại/miễn nhiệm hoặc xử lý vi phạm Hòa giải viên (Mẫu số 15);

 • Danh sách trích ngang đề nghị bổ nhiệm/bổ nhiệm lại/miễn nhiệm Hòa giải viên (Mẫu số 16a, Mẫu số 16b, Mẫu số 16c);

 • Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của Hòa giải viên (Mẫu số 17);

 • Đánh giá nhận xét của Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc về quá trình thực hiện nhiệm vụ (Mẫu số 18).

Xem chi tiết tại Thông tư 04/2020/TT-TANDTC, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Gởi câu hỏi

206

Văn bản liên quan