21 biểu mẫu dùng trong giải quyết bồi thường nhà nước

21 biểu mẫu dùng trong giải quyết bồi thường nhà nước
Lệ Thùy

Ngày 17/5/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 04/2018/TT-BTP quy định một số biểu mẫu sử dụng trong công tác giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước. Cụ thể là:

 

 

- 16 biểu mẫu giải quyết yêu cầu bồi thường. Đơn cử:

  • Văn bản yêu cầu bồi thường (Mẫu 01/BTNN);
  • Quyết định giải quyết bồi thường (Mẫu 09/BTNN);
  • Quyết định hủy quyết định giải quyết bồi thường (Mẫu 11/BTNN).

- 02 biểu mẫu phục hồi danh dự như:

  • Thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự (Mẫu 17/BTNN);
  • Biên bản trả lời thông báo tổ chức thực hiện phục hồi danh dự (Mẫu 18/BTNN);

- 01 biểu mẫu chi trả bồi thường như: Thông báo về việc chi trả tiền bồi thường (Mẫu 19/BTNN);

- 02 biểu mẫu hoàn trả như:

  • Quyết định thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả (Mẫu 20/BTNN);
  • Quyết định hoàn trả (Mẫu 21/BTNN).

Các biểu mẫu nêu trên được thiết kế để sử dụng trên khổ giấy A4.

Xem chi tiết các biểu mẫu đính kèm Thông tư 04/2018/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Gởi câu hỏi

584

Văn bản liên quan