26 nội dung kiểm toán chuyên đề trong tổng kiểm toán nhà nước 2021

26 nội dung kiểm toán chuyên đề trong tổng kiểm toán nhà nước 2021
Đức Thảo

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Quyết định 1688/QĐ-KTNN ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2021.

Theo đó, kiểm toán chuyên đề nằm trong kế hoạch kiểm toán năm 2021 với các nội dung kiểm toán sau:

  • Việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017 – 2020;

  • Hoạt động quản lý môi trường tại các Ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp giai đoạn 2017 – 2020;

  • Công tác quản lý thu, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  • Công tác quản lý nhà nước tại Tổng cục Thuế và các Cục thuế liên quan đến việc hoàn thuế, miễn, giảm, giãn thuế, chống trốn thuế, chuyển giá năm 2020;

  • Việc quản lý, sử dụng vốn Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020;

  • Việc quản lý, sử dụng dự phòng chung vốn ngân sách trung ương trong nước của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 tại các Bộ, ngành và địa phương;

  • Việc quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016 – 2020;

Chi tiết Kế hoạch kiếm toán 2021 xem tại Quyết định 1688/QĐ-KTNN, có hiệu lực từ 25/11/2020.

Gởi câu hỏi

168

Văn bản liên quan