4 nhiệm vụ trọng tâm kiểm sát điều tra án ma túy năm 2020

4 nhiệm vụ trọng tâm kiểm sát điều tra án ma túy năm 2020
Lê Trang

Mới đây, VKSNDTC đã ban hành Hướng dẫn 07/HD-VKSTC hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2020.

Theo đó, để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy năm 2020, VKSNDTC đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

  • Tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Kế hoạch và Chương trình của Chính phủ về công tác phòng, chống ma túy;

  • Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội;

  • Tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch 88/KH-VKSTC về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2020 và Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ;

  • Tích cực tham gia vào việc sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) và các văn bản quy phạm pháp luật có lien quan trong lĩnh vực giải quyết các vụ án ma túy, áp dụng biện pháp hành chính tại Tòa.

Xem chi tiết tại Hướng dẫn 07/HD-VKSTC có hiệu lực từ 06/01/2020.

Gởi câu hỏi

269

Văn bản liên quan