5 bước đánh giá chất nạo vét để nhận chìm ở biển

5 bước đánh giá chất nạo vét để nhận chìm ở biển
Hải Thanh

Thông tư 28/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam được ban hành ngày 31/12/2019.

Theo đó, việc đánh giá chất nạo vét để nhận chìm ở biển được thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Thu thập, điều tra thông tin, tài liệu, dữ liệu liên quan đến việc đánh giá chất nạo vét;

 • Bước 2: Lấy mẫu chất nạo vét;

 • Bước 3: Lập và thực hiện kế hoạch phân tích mẫu;

 • Bước 4: Phân tích, thử nghiêm chất nạo vét:

  • Đánh giá đặc điểm thành phần, tính chất vật lý của chất nạo vét, hàm lượng chất gây ô nhiễm trong chất nạo vét;

  • Đánh giá khả năng lắng đọng, tạo cặn và mức độ khả dụng sinh học chất gây ô nhiễm trong chất nạo vét;

  • Đánh giá độc tính của chất gây ô nhiễm trong chất nạo vét;

  • Đánh giá khả năng tích lũy sinh học của chất gây ô nhiễm trong chất nạo vét.

 • Bước 5: Tổng hợp kết quả đánh giá chất nạo vét.

Xem thêm các nội dung tại: Thông tư 28/2019/TT-BTNMT có hiệu lực từ 18/02/2020.

Gởi câu hỏi

234

Văn bản liên quan