6 nguyên tắc hoạt động của Bộ phận một cửa Bộ Quốc phòng

6 nguyên tắc hoạt động của Bộ phận một cửa Bộ Quốc phòng
Hải Thanh

Quyết định 1027/QĐ-BQP ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận một cửa Bộ Quốc phòng được ban hành ngày 30/3/2020.

Theo đó, hoạt động của Bộ phận một cửa Bộ Quốc phòng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

  • Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, nhân viên tại Bộ phận một cửa và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC;

  • Việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất;

  • Giải quyết TTHC kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng; bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền;

  • Quá trình giải quyết TTHC được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng CNTT và có sự tham gia của tổ chức, cá nhân;

  • Không làm phát sinh chi phí thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật;

  • ...

Xem đầy đủ các nguyên tắc tại Quyết định 1027/QĐ-BQP có hiệu lực từ ngày 30/3/2020.


76

Văn bản liên quan