6 trọng tâm chỉ đạo của Bộ LĐTBXH thực hiện các Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội

6 trọng tâm chỉ đạo của Bộ LĐTBXH thực hiện các Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội
Thùy Trâm

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH vừa ký ban hành Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP Nghị quyết 02/NQ-CP .

Theo đó, quán triệt Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐTBXH xác định phương châm hành động năm 2021 là "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển" với 6 trọng tâm chỉ đạo, điều hành như sau:

  • Chủ động, linh hoạt thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" của Chính phủ, vừa phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới;

  • Nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, khả thi và hội nhập quốc tế;

  • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tiếp tục hoàn thiện thể chế thị trường lao động, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, bảo đảm các điều kiện cần thiết;

  • Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với thị trường lao động; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp;

  • Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm đồng bộ, khắc phục chồng chéo, trùng lắp;

  • Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội.

Chi tiết xem tại Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH ban hành ngày 04/01/2021.

Gởi câu hỏi

58

Văn bản liên quan