Ấn định thời hạn báo cáo của cơ quan đại diện VN ở nước ngoài

Ấn định thời hạn báo cáo của cơ quan đại diện VN ở nước ngoài
Lê Trang

Ngày 03/02/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 07/2020/TT-BTC quy định về chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Thông tư 07, định kỳ hằng tháng, quý, năm, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài báo cáo Bộ Ngoại giao số dư Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước, Bộ Ngoại giao tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính. Thời hạn báo cáo như sau:

 • Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi báo cáo về Bộ Ngoại giao:

  • Báo cáo hàng tháng: Trước ngày 10 tháng sau;

  • Báo cáo hàng quý: Trước ngày 15 tháng đầu của quý sau;

  • Báo cáo hàng năm: Trước ngày 25/01 năm sau.

 • Bộ Ngoại giao gửi báo cáo về Bộ Tài chính:

  • Báo cáo hàng tháng: Trước ngày 20 tháng sau;

  • Báo cáo hàng quý: Trước ngày 20 tháng đầu của quý sau;

  • Báo cáo hàng năm: Trước ngày 31/01 năm sau.

Lưu ý, nếu số dư của Quỹ trên 20.000 USD thì phải chuyển toàn bộ về KBNN, nếu số dư từ 20.000 USD trở xuống thì chuyển sang quý sau theo dõi.

Chi tiết xem tại Thông tư 07/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/3/2020.

Gởi câu hỏi

124

Văn bản liên quan