Ấn định thời hạn gửi báo cáo thống kê ngành Y tế từ ngày 01/4/2020

Ấn định thời hạn gửi báo cáo thống kê ngành Y tế từ ngày 01/4/2020
Toàn Trung

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 37/2019/TT-BYT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế.

Theo đó, Thông tư 37 đã ấn định thời hạn gửi báo cáo thống kê ngành y tế cụ thể như sau:

  • Đối với tuyến xã: 05 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc kỳ thống kê quy định tại Điều 2 Thông tư 37/2019/TT-BYT;

  • Đối với tuyến huyện: 15 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc kỳ thống kê quy định tại Điều 2 Thông tư 37;

  • Đối với tuyến tỉnh: 25 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc kỳ thống kê quy định tại Điều 2 Thông tư 37;

  • Đối với tuyến trung ương: trước ngày 31/3 hằng năm.

Trong đó, các kỳ báo cáo được tính theo ngày dương lịch, bao gồm: Kỳ báo cáo tháng; kỳ báo cáo 3 tháng; kỳ báo cáo 6 tháng, kỳ báo cáo 9 tháng, báo cáo năm và báo cáo thống kê đột xuất.

Lưu ý: Bắt đầu áp dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê quy định tại Thông tư 20/2019/TT-BYT từ ngày Thông tư 37 có hiệu lực.

Chi tiết xem tại Thông tư 37/2019/TT-BYT, có hiệu lực từ 01/4/2020.

Gởi câu hỏi

454

Văn bản liên quan