Áp dụng BLDS 2015 giải quyết HĐTD xác lập trước 01/01/2017

Đây là nội dung hướng dẫn tại Công văn 152/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng (HĐTD), xử lý nợ xấu.

 

Theo đó, TANDTC lưu ý việc áp dụng Bộ luật Dân sự (BLDS) đối với HĐTD nói riêng và giao dịch dân sự (GDDS) nói chung được xác lập trước ngày BLDS 2015 có hiệu lực (01/01/2017) như sau:

  • GDDS được xác lập trước ngày 01/01/2017 chưa được thực hiện mà có nội dung, hình thức khác với quy định của BLDS 2015 thì tiếp tục thực hiện theo BLDS 2005, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về sửa đổi, bổ sung nội dung, hình thức của giao dịch;
  • GDDS đang được thực hiện mà có nội dung, hình thức khác với quy định của BLDS 2015 thì áp dụng BLDS 2005;
  • GDDS chưa được thực hiện hoặc đang được thực hiện mà có nội dung và hình thức phù hợp với quy định của BLDS 2015 thì áp dụng BLDS 2015.
  • GDDS được thực hiện xong trước ngày 01/01/2017 mà có tranh chấp thì áp dụng BLDS 2005 để giải quyết.

Xem thêm hướng dẫn khác tại Công văn 152/TANDTC-PC ngày 19/7/2017. 

Gởi câu hỏi

561

Văn bản liên quan