Bãi bỏ 03 văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ

Bãi bỏ 03 văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ
Thu Ba

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ.

Theo đó, 03 văn bản quy phạp pháp luật sau đây về Quỹ bảo trì đường bộ sẽ bị bãi bỏ kể từ ngày 01/3/2020:

  • Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

  • Nghị định 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

  • Nghị định 28/2016/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

Chi tiết xem tại Nghị định 09/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/3/2020 và áp dụng từ năm tài chính 2020.

Gởi câu hỏi

376

Văn bản liên quan