Bãi bỏ mức thu lệ phí Giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp

Ngày 21/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 156/2016/TT-BTC quy định về mức thu phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (gọi tắt Giấy chứng nhận).

 

Theo đó, từ ngày 01/01/2017 bãi bỏ mức thu lệ phí khi cấp mới, gia hạn và sửa đổi, bổ sung, cấp lại đối với Giấy chứng nhận quy định tại Thông tư 197/2014/TT-BTC.

Mức thu phí thẩm định Giấy chứng nhận được giữ nguyên so với quy định trước đây. Cụ thể:

  • Đối với trường hợp cấp mới, gia hạn Giấy chứng nhận: 5.000.000 đồng/01 lần thẩm định.
  • Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận: 3.000.000 đồng/01 lần thẩm định.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định về việc kê khai, nộp phí, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận.

Thông tư 156/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, thay thế Thông tư 197/2014/TT-BTC.

Gởi câu hỏi

271

Văn bản liên quan