Ban hành Chương trình phòng, chống xâm hại trẻ em môi trường mạng trong Quý IV/2020

Ban hành Chương trình phòng, chống xâm hại trẻ em môi trường mạng trong Quý IV/2020
Nguyễn Trinh

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1472/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Theo đó, nhằm tăng cường hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, Thủ tướng Chính phủ đã có phân công chỉ đạo các Bộ, ban ngành từng nhiệm vụ cụ thể. Một trong những nhiệm vụ chính mà Thủ tướng chỉ đạo là “Rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách, pháp luật có liên quan đến trẻ em, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”.

Trong đó, Bộ Thông tin và Truyển thông là cơ quan có nhiệm vụ ban hành Chương trình phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Thời hạn hoàn thành là trong quý IV năm 2020.

Chi tiết xem tại Quyết định 1472/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 28/09/2020.

Gởi câu hỏi

83

Văn bản liên quan