Ban hành Kế hoạch phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021 của ngành Kiểm sát

Ban hành Kế hoạch phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021 của ngành Kiểm sát
Đức Thảo

Vừa qua, Ban chỉ đạo 138 – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021.

Theo đó, Ban chỉ đạo 138 ngành Kiểm sát nhân dân xác định mục đích, yêu cầu của việc xây dựng kế hoạch phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021 gồm:

  • Triển khai đồng bộ các biện pháp, phối hợp với liên ngành Tư pháp và các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm và tệ nạn về ma túy; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành; kiềm chế, ngăn chặn tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy trong đời sống;

  • Thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kết hợp với tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, các biện pháp ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy; kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước đối với các chất ma túy để có biện pháp sửa chữa, khắc phục;

  • Thông qua công tác điều tra, truy tố, kiểm sát, xét xử tội phạm ma túy cần tập trung nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan để bổ sung, khắc phục;

  • ….

Chi tiết xem thêm tại Kế hoạch 15/KH-BCĐ138, ban hành ngày 26/02/2021.

Gởi câu hỏi

149

Văn bản liên quan