Ban hành Quy chế đào tạo trình độ Đại học áp dụng từ 03/5/2021

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ Đại học áp dụng từ 03/5/2021
Nguyễn Trinh

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo trình độ Đại học, theo đó, sinh viên có thể chuyển ngành, chuyển trường, học một số học phần của trường khác.

Cụ thể, tại Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08 quy định, sinh viên được xem xét chuyển sang học một chương trình, một ngành đào tạo khác, hoặc một phân hiệu khác của cơ sở đào tạo, hoặc từ phân hiệu về trụ sở chính khi có đủ các điều kiện sau:

- Không đang là sinh viên trình độ năm thứ nhất hoặc năm cuối khóa, không thuộc diện bị xem xét buộc thôi học và còn đủ thời gian học tập theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Quy chế này;

- Sinh viên đạt điều kiện trúng tuyển của chương trình, ngành đào tạo, của trụ sở chính (hoặc phân hiệu) trong cùng khóa tuyển sinh;

- Cơ sở đào tạo, trụ sở chính (hoặc phân hiệu) có đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng, chưa vượt quá năng lực đào tạo đối với chương trình, ngành đào tạo đó theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Được sự đồng ý của thủ trưởng các đơn vị chuyên môn phụ trách chương trình, ngành đào tạo, người phụ trách phân hiệu (nơi chuyển đi và chuyến đến) và của hiệu trưởng cơ sở đào tạo.

Đồng thời khi có đủ các điều kiện quy định, sinh viên cũng có thể được xem xét chuyển cơ sở đào tạo.

Xem thêm các điều kiện để được xem xét chuyển cơ sở đào tạo tại: Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 03/5/2021, áp dụng đối với các khóa tuyển sinh sau ngày Thông tư có hiệu lực thi hành.

Gởi câu hỏi

109

Văn bản liên quan