Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm
Thanh Lâm

Quyết định 165/QĐ-BCĐ138/CP ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ được ban hành ngày 10/3/2020.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ hoạt động theo nguyên tắc và chế độ làm việc như sau:

  • Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên; bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này;

  • Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người theo chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, đoàn thể nơi công tác và sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo;

  • Đảm bảo yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định;

  • Trưởng ban sử dụng con dấu của TTCP; Phó Trưởng ban và các thành viên khác sử dụng con dấu của bộ, ngành, đoàn thể nơi công tác.

Xem thêm: Quyết định 165/QĐ-BCĐ138/CP có hiệu lực từ 10/3/2020.

Gởi câu hỏi

110

Văn bản liên quan