Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 52/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở.

 

Hoạt động thông tin cơ sở là hoạt động cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân ở xã, phường, thị trấn thông qua phát thanh, truyền thanh của Đài truyền thanh xã; bản tin thông tin cơ sở, bảng tin công cộng và các hoạt động thông tin khác.

Theo Quy chế, hoạt động thông tin cơ sở phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

  • Tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với phong tục tập quán lành mạnh của địa phương;
  • Thông tin cung cấp đến người dân phải kịp thời, chính xác, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn;
  • Kinh phí thực hiện hoạt động thông tin cơ sở từ nguồn ngân sách Nhà nước, huy động từ các tổ chức, cá nhân và nguồn hợp pháp khác.

Quyết định 52/2016/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/02/2017

Gởi câu hỏi

303

Văn bản liên quan