Ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho DN từ 01/9/2020

Ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho DN từ 01/9/2020
Nguyễn Trinh

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 66/2020/TT-BTC Ban hành quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp.

Theo đó, Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 66 quy định, Quy chế kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp phải có những nội dung tối thiểu tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 05/2019/NĐ-CP, cụ thể gồm: mục tiêu, phạm vi hoạt động, vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận kiểm toán nội bộ trong đơn vị và mối quan hệ với các bộ phận khác; trong đó có các yêu cầu về tính độc lập, khách quan, các nguyên tắc cơ bản, yêu cầu về trình độ chuyên môn, việc đảm bảo chất lượng của kiểm toán nội bộ và các nội dung có liên quan khác.

Doanh nghiệp tham chiếu mẫu Quy chể kiểm toán nội bộ tại Phụ lục Thông tư 66 để xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ, đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định 05/2019/NĐ-CP.

Chi tiết xem tại Thông tư 66/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020.

Gởi câu hỏi

132

Văn bản liên quan