Ban hành quy chuẩn kỹ thuật mới đối với thiết bị thông tin di động

Ngày 13/4/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E - UTRA - Phần truy nhập vô tuyến (QCVN 117:2018/BTTTT) kèm theo Thông tư 02/2018/TT-BTTTT.

 

Theo đó, các yêu cầu kỹ thuật trong Quy chuẩn này được thực hiện như sau:

  • Áp dụng trong điều kiện môi trường hoạt động của thiết bị và phải được công bố bởi nhà sản xuất;

  • Thiết bị phải tuân thủ mọi yêu cầu kỹ thuật của Quy chuẩn này khi hoạt động trong các giới hạn biên của điều kiện môi trường hoạt động đã công bố.

Điều kiện về môi trường gồm có:

  • Về nhiệt độ, đối với điều kiện bình thường, dải nhiệt độ từ +15 °C đến +35 °C. Đối với điều kiện tới hạn (xem IEC 60068-2-1 và IEC 60068-2-2), dải nhiệt độ từ -10 °C đến +55 °C;

  • Về điện áp, UE phải đáp ứng yêu cầu về dải điện áp trong khoảng các điểm điện áp tới hạn;

  • Về môi trường thử nghiệm, tùy vào điều kiện sẽ áp dụng nhiệt độ, điện áp bình thường hoặc tới hạn.

Chi tiết Quy chuẩn xem tại Thông tư 02/2018/TT-BTTTT có hiệu lực kể từ 01/7/2019.

Gởi câu hỏi

237

Văn bản liên quan