Ban hành Quy chuẩn quốc gia về ngôn ngữ ký hiệu cho người khuyết tật

Ban hành Quy chuẩn quốc gia về ngôn ngữ ký hiệu cho người khuyết tật
Lê Hải

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ ký hiệu cho người khuyết tật.

Theo đó, chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật quy định về hệ thống kí hiệu ngôn ngữ Việt Nam dành cho người khuyết tật nghe, nói sử dụng.

Hệ thống kí hiệu ngôn ngữ Việt Nam trong quy định này bao gồm bảng quy ước mũi tên, bảng kí hiệu chữ cái và các dấu thanh, bảng kí hiệu chữ số và danh mục từ ngữ kí hiệu.

Trong đó, bảng kí hiệu chữ số bao gồm hệ thống kí hiệu các số tự nhiên từ 0, 1, 2..., 9 và một số số tự nhiên khác. Danh mục từ ngữ kí hiệu này bao gồm 408 từ ngữ kí hiệu được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái Tiếng Việt với mục lục kèm theo. Danh mục từ ngữ kí hiệu sẽ tiếp tục được bổ sung và ban hành.

Xem chi tiết tại: Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 01/9/2020.

Gởi câu hỏi

119

Văn bản liên quan