Ban hành văn bản HD mua bán nợ xấu của VAMC trước 15/8

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 32/CT-TTg thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD).

 

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Nghị quyết 42 và phải ban hành trước ngày 15/8/2017. Cụ thể:

  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn hoạt động mua bán nợ xấu của Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (gọi tắt là VAMC);
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn có trách nhiệm:

  • Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản trị điều hành của TCTD, đặc biệt là quản trị rủi ro;
  • Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định pháp luật về cấp tín dụng để hạn chế nợ xấu phát sinh;
  • Giám sát, thanh tra, kiểm tra TCTD, VAMC trong thực hiện Nghị quyết 42.

Xem chi tiết Chỉ thị 32/CT-TTg ban hành ngày 19/7/2017. 

Gởi câu hỏi

262

Văn bản liên quan