Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ TT Kiểm soát bệnh tật

Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ TT Kiểm soát bệnh tật
Lê Hải

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4838/QĐ-BYT về việc ban hành Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này là “Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Trong đó, một số nội dung được hướng dẫn như sau:

  • Đối tượng kiểm tra: Trung tâm CDC tuyến tỉnh (thành lập theo Thông tư 26/2017/TT-BYT).

  • Kết cấu bảng kiểm tra: Bảng kiểm tra kết cấu gồm 2 phần:

    • Phần A dùng để kiểm tra công tác chỉ đạo chung của đơn vị;

    • Phần B dùng để kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được xây dựng trên cơ sở các văn bản quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm CDC tuyến tỉnh.

  • Thời gian tiến hành kiểm tra, phúc tra: Hoàn thành trước 15/12 hằng năm.

  • Báo cáo kết quả kiểm tra: Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả kiểm tra về Cục Y tế dự phòng trước ngày 30/12 hằng năm để Cục tổng hợp báo cáo và làm căn cứ để đề xuất xét khen thưởng và báo cáo Bộ Y tế theo quy định.

Xem chi tiết tại: Quyết định 4838/QĐ-BYT có hiệu lực từ 23/11/2020.

Gởi câu hỏi

142

Văn bản liên quan