Bắt buộc ký phụ lục hợp đồng khi thực hiện trợ giúp pháp lý

Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Thông tư 08/2017/TT-BTP quy định chi tiết một số Điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

 

Cụ thể, trước khi thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, tổ chức và Sở Tư pháp, cá nhân và Trung tâm trợ giúp pháp lý phải ký kết Phụ lục hợp đồng.

Phụ lục hợp đồng là một phần không được tách rời của hợp đồng trợ giúp pháp lý và phải bao gồm những nội dung chính sau:

  • Người được trợ giúp pháp lý;

  • Vụ việc cần trợ giúp pháp lý;

  • Các công việc chính cần thực hiện.

Đồng thời, Thông tư 08 còn quy định thời hạn của hợp đồng trợ giúp pháp lý có thể được các bên thỏa thuận, tuy nhiên thời hạn tối đa là không quá 3 năm.

Hợp đồng có thể được gia hạn 1 lần, không quá 3 năm tùy vào nhu cầu trợ giúp pháp lý tại địa phương.

Xem thêm các nội dung khác tại Thông tư 08/2017/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, thay thế Thông tư 07/2012/TT-BTPQuyết định 03/2007/QĐ-BTP.

Gởi câu hỏi

829

Văn bản liên quan