Biểu mẫu hướng dẫn báo cáo nghiệp vụ bưu chính

Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư 35/2016/TT-BTTTT quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính.

 

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư là các biểu mẫu báo cáo định kỳ sau:

 • Biểu mẫu số 01/BC-STTTT: Báo cáo hoạt động cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, áp dụng cho Sở Thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Biểu mẫu số 02/BC-DN: Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng dịch vụ bưu chính, áp dụng cho:
  • Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh và liên tỉnh, quốc tế;
  • Chi nhánh, địa điểm kinh doanh hoặc các hình thức khác của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính.
 • Biểu mẫu số 03/BC-CI: Báo cáo kết quả cung ứng các dịch vụ trên mạng bưu chính công cộng, áp dụng cho:
  • Doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định cung ứng dịch vụ công ích;
  • Chí nhánh của Doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định cung ứng dịch vụ công ích.

Thông tư 35/2016/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15/02/2017, thay thế các quy định về báo cáo thống kê dịch vụ bưu chính công ích tại Thông tư 20/2009/BB-BTTTT.

Gởi câu hỏi

1,295

Văn bản liên quan