Bộ GDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1

Bộ GDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1
Thúy Trọng

Ngày 01/7/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 19/2021/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1 gồm:

- Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Nga;

- Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Nhật;

- Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Pháp;

- Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Trung Quốc.

Chương trình các môn học trên được thực hiện theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông quy định tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, cụ thể:

- Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

- Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.

- Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

- Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

- Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Chương trình Tiếng Nhật ban hành tại Quyết định 2051/QĐ-BGDĐT ngày 18/5/2011 được áp dụng cho đến khi chương trình các môn học  được thực hiện theo lộ trình trên.

Đối với cấp THCS, THPT chưa thực hiện được môn Tiếng Nhật theo lộ trình trên thì tiếp tục thực hiện Quyết định 2051/QĐ-BGDĐT cho đến hết lớp 12.

Thông tư 19/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 16/8/2021 và thay thế Quyết định 16/2016/QĐ-BGDĐT.

Gởi câu hỏi

1