Bộ LĐTBXH hướng dẫn về nâng lương trước thời hạn cho CBCCVC

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn 17/LĐTBXH-TCCB mới nhất hướng dẫn về việc nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

 

Theo đó:

  • Đối với ngạch có thời hạn nâng bậc lương thường xuyên là 3 năm: Thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn tính theo thời điểm quyết định bậc lương đang hưởng trong khoảng từ 02/01/2015 đến 01/01/2016;

  • Đối với ngạch có thời hạn nâng bậc lương thường xuyên là 2 năm: Thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn tính theo thời điểm quyết định bậc lương đang hưởng trong khoảng từ 02/01/2016 đến 01/01/2017;

Đơn vị lập hồ sơ đề nghị số lượng người nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017 tối đa bằng 10% tổng số công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của đơn vị tính đến ngày 31/12/2017.

Sau đó, gửi hồ sơ về Hội đồng lương của Bộ trước ngày 28/02/2018, nếu không đủ sẽ không được xem xét.

Công văn 17/LĐTBXH-TCCB được ban hành từ ngày 03/01/2018.

Gởi câu hỏi

1,990

Văn bản liên quan