Bổ sung nhóm DN được NN tiếp tục đầu tư vốn để duy trì tỷ lệ cổ phần

Bổ sung nhóm DN được NN tiếp tục đầu tư vốn để duy trì tỷ lệ cổ phần
Ty Na

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 121/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP.

Theo đó, tại Nghị định này, Chính phủ đã bổ sung vào khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP nội dung sau:

“h) Lĩnh vực ngân hàng áp dụng đối với các ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.”

Như vậy, từ ngày 09/10/2020, sẽ bổ sung thêm 01 nhóm DN được Nhà nước tiếp tục đầu tư vốn để duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của Nhà nước, đó là DN hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng áp dụng đối với các ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Ch tiết xem thêm tại: Nghị định 121/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 09/10/2020.

Gởi câu hỏi

84

Văn bản liên quan