Bổ sung phương thức gửi báo cáo tài chính đối với Công ty quản lý tài sản

Bổ sung phương thức gửi báo cáo tài chính đối với Công ty quản lý tài sản
Thùy Trâm

Ngày 01/10/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Theo đó, Thông tư 84/2020/TT-BTC bổ sung khoản 7 Điều 10 Thông tư 01/2017/TT-BTC về thời gian chốt số liệu và phương thức gửi báo cáo chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam như sau:

- Thời gian chốt số liệu kế hoạch tài chính quy định tại khoản 1 Điều 10: Tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm kế hoạch.

- Thời gian chốt số liệu báo cáo tài chính quý, năm quy định tại khoản 4 Điều 10:

  • Đối với báo cáo tài chính quý: Tính từ ngày đầu tiên của quý báo cáo đến ngày cuối cùng của quý báo cáo (đối với số liệu lũy kế là ngày đầu năm báo cáo).

  • Đối với báo cáo tài chính năm: Tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo.

- Phương thức gửi báo cáo bao gồm:

  • Gửi trực tiếp dưới hình thức văn bản giấy;

  • Gửi qua dịch vụ bưu chính dưới hình thức văn bản giấy;

  • Gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng;

  • Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Thông tư 84/2020/TT-BTC có hiệu lực ngày 15/11/2020.

Gởi câu hỏi

115

Văn bản liên quan