Bổ sung quy định ký chứng từ kế toán đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 112/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

Theo đó, Thông tư 112 bổ sung quy định về ký chứng từ kế toán (CTKT) với nội dung cụ thể như sau:

  • CTKT phải được ký theo đúng quy định tại Điều 19 Luật Kế toán, Nghị định 174/2016/NĐ-CP;

  • Chữ ký trên CTKT của một người phải thống nhất và giống với mẫu chữ ký đã đăng ký;

  • Người có trách nhiệm ký CTKT chỉ được ký chứng từ khi đã ghi đầy đủ nội dung thuộc trách nhiệm của mình.

Lưu ý, mọi phát sinh liên quan đến việc ghi sổ kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu đều phải lập CTKT. Chứng từ chỉ được lập 01 lần cho một nghiệp vụ phát sinh.

Xem thêm các quy định mới tại Thông tư 112/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. 

 

Gởi câu hỏi

855

Văn bản liên quan