Bổ sung quy định về báo cáo công tác sử dụng phương tiện giao thông đường sắt

Bổ sung quy định về báo cáo công tác sử dụng phương tiện giao thông đường sắt
Nguyễn Trinh

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt.

Theo đó, chế độ báo cáo công tác sử dụng phương tiện giao thông đường sắt được quy định tại Điều 13 Thông tư 21/2018/TT-BGTVT đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 24/2020/TT-BGTVT như sau:

 • Tên báo cáo: báo cáo công tác sử dụng phương tiện giao thông đường sắt;

 • Nội dung yêu cầu báo cáo:

  • Báo cáo tình hình sử dụng, khai thác các phương tiện đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt;

  • Tình hình biến động của phương tiện giao thông đường sắt.

 • Đối tược thực hiện báo cáo: Chủ sở hữu phương tiện giao thông đường sắt;

 • Cơ quan nhận báo cáo: Cục đường sắt Việt Nam;

 • Phương thức gửi, nhận báo cáo: hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử, được gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống thư điện tử hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật;

 • Thời hạn gửi báo cáo: Ngày 15/12 hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu;

 • Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/12 năm báo cáo hoặc đến thời điểm theo yêu cầu;

 • Mẫu biểu số liệu báo cáo: Theo Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư 24/2020/TT-BGTVT.

Trước đó, Thông tư 21/2018/TT-BGTVT chỉ quy định về nội dung, đối tượng thực hiện, cơ quan nhận và thời gian báo cáo.

Chi tiết xem tại Thông tư 24/2020/TT-BGTVT có hiệu lực ngày 01/12/2020.

Gởi câu hỏi

100

Văn bản liên quan