Bổ sung quy định về thẩm quyền quyết định thu hồi Giấy phép của TCTD

Bổ sung quy định về thẩm quyền quyết định thu hồi Giấy phép của TCTD
Thùy Trâm

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 11/2020/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Theo đó, tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 11/2020/TT-NHNN quy định bổ sung Điều 3a Thông tư 24/2017/TT-NHNN về thẩm quyền quyết định thu hồi Giấy phép của TCTD như sau:

1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Thống đốc) có thẩm quyền quyết định:

  • Thu hồi Giấy phép đối với tổ chức tín dụng;

  • Thu hồi Giấy phép đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đối tượng thanh tra, giám sát an toàn vi mô của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng theo phân công của Thống đốc.

2. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có thẩm quyền quyết định:

  • Thu hồi Giấy phép đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trụ sở đặt tại địa bàn, trừ các chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đối tượng thanh tra, giám sát an toàn vi mô của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng theo phân công của Thống đốc;

  • Thu hồi Giấy phép đối với văn phòng đại diện trên địa bàn.

Xem chi tiết tại Thông tư 11/2020/TT-NHNN, có hiệu lực từ 17/12/2020.

Gởi câu hỏi

115

Văn bản liên quan