Bổ sung thời điểm nộp C/O

Bộ Tài chính vừa có Công văn 13959/BTC-TCHQ gửi đến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố bổ sung về thời điểm nộp C/O như sau:

 

  • Người khai hải quan phải nộp bản chính C/O cho cơ quan hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan để được xem xét hưởng mức thuế ưu đãi theo biểu thuế suất ưu đãi tương ứng.
    Thời điểm làm thủ tục hải quan tính từ thời điểm đăng ký tờ khai đến trước khi hàng hóa được thông quan.
  • Nếu chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.
    Trong thời gian chưa nộp C/O, người khai hải quan khai báo theo mức thuế suất MFN.

Công văn 13959/BTC-TCHQ có hiệu lực từ 04/10/2016.

Gởi câu hỏi

401

Văn bản liên quan