Bổ sung tiêu chuẩn kinh nghiệm của thanh tra viên ngân hàng

Bổ sung tiêu chuẩn kinh nghiệm của thanh tra viên ngân hàng
Anh Tú

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 08/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2015/TT-NHNN về tổ chức và hoạt động của thanh tra, giám sát ngân hàng. Đáng chú ý là nội dung bổ sung về tiêu chuẩn kinh nghiệm của thanh tra viên ngân hàng.

 

Cụ thể, theo nội dung tại Thông tư 08/2019/TT-NHNN, về kinh nghiệm, thanh tra viên ngân hàng phải đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

  • Đã tham gia ít nhất 02 cuộc thanh tra và được Trưởng đoàn thanh tra đánh giá là hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trở lên;

  • Là Trưởng đoàn thanh tra, đã tham gia ít nhất 01 cuộc thanh tra và được người ra quyết định thanh tra đánh giá là hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trở lên (đây là tiêu chí mới được bổ sung so với Thông tư 03/2015/TT-NHNN).

Lưu ý, tiêu chuẩn này áp dụng đối với ngạch thanh tra viên và thanh tra viên chính.

Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 08/2019/TT-NHNN chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8/2019, riêng Điều 3 có hiệu lực thi hành từ 05/7/2019, Khoản 4 Điều 1 có hiệu lực thi hành ngày 15/11/2019.

Gởi câu hỏi

338

Văn bản liên quan