Bộ Tài chính có quyền từ chức Kiểm soát viên tài chính

Đây là thẩm quyền mới của Bộ Tài chính được nêu tại Nghị định 87/2017/NĐ-CP vừa được Chính phủ ký ban hành ngày 26/7/2017.

 

Theo đó, Bộ Tài Chính được bổ sung thêm một số thẩm quyền từ ngày 26/7/2017 như:

  • Quyết định bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức Kiểm soát viên tài chính tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước;
  • Lập báo cáo tài chính Nhà nước trên phạm vi toàn quốc, báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật;
  • Xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức kiểm tra công tác mua sắm tập trung theo quy định pháp luật và phân công của Thủ tướng Chính phủ;
  • Quản lý việc sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm;
  • Tổ chức kiểm tra, giám sát các Bộ, UBND tỉnh, thành phố về việc thực hiện các chính sách quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Nghị định 87/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định 215/2013/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

410

Văn bản liên quan