Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đánh giá, phân loại các Thứ trưởng trong tháng 12

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ký Công văn 4978/LĐTBXH-TCCB hướng dẫn đánh giá phân loại công chức, viên chức (CCVC) và người lao động (NLĐ) làm việc trong các đơn vị trực thuộc của Bộ này.

 

Theo đó, việc đánh giá, phân loại CCVC và NLĐ được tiến hành trong tháng 12, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Trong đó:

  • Thủ trưởng các đơn vị phải tổ chức đánh giá, phân loại CCVC, NLĐ theo các tiêu chí như: ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ;
  • Đặc biệt Bộ trưởng sẽ đánh giá, phân loại các Thứ trưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
  • Bộ yêu cầu các Thủ trưởng đơn vị trực thuộc  Xây dựng quy chế đánh giá của từng đơn vị và gửi về cho Bộ chậm nhất ngày 31/3/2018;
  • Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ do các yếu tố khách quan, bất khả kháng thì có thể xem xét quá trình và đưa ra đánh giá.

Công văn 4978/LĐTBXH-TCCB được ban hành từ ngày 28/11/2017.

Gởi câu hỏi

421

Văn bản liên quan