Bộ TTTT công bố Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, bộ và quốc gia

Bộ TTTT công bố Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, bộ và quốc gia
Hải Thanh

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 1726/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”.

Theo đó, Bộ chỉ số chuyển đổi số gồm 3 cấp: Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, Chỉ số chuyển đổi số cấp bộ và Chỉ số chuyển đổi số cấp quốc gia.

Trong đó, cấu trúc Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh được phân theo 03 trụ cột: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Mỗi trụ cột đều có 07 chỉ số chính, gồm:

  • Chỉ số đánh giá về Chuyển đổi nhận thức;

  • Chỉ số đánh giá về Kiến tạo thể chế;

  • Chỉ số đánh giá về Phát triển Hạ tầng và nền tảng số;

  • Chỉ số đánh giá về Thông tin và Dữ liệu số;

  • Chỉ số đánh giá về Hoạt động chuyển đổi số;

  • Chỉ số đánh giá về An toàn, an ninh mạng;

  • Chỉ số đánh giá về Đào tạo và phát triển nhân lực.

Chi tiết xem thêm tại Quyết định 1726/QĐ-BTTTT có hiệu lực từ ngày 12/10/2020.

Gởi câu hỏi

163

Văn bản liên quan