Bộ Y tế ban hành Danh mục mới về bệnh cần chữa trị dài ngày

Ngày 30/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 46/2016/TT-BYT về danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.

 

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư là danh mục 332 bệnh cần chữa trị dài ngày (quy định hiện hành tại Phụ lục 1 đính kèm Thông tư 14/2016/TT-BYT là 192 bệnh).

Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày là cơ sở để thực hiện chế độ, quyền lợi cho người lao động theo quy định Luật bảo hiểm xã hội.

Mã bệnh và tên bệnh trong Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được quy định như sau:

  • Các bệnh trong Danh mục được gán mã bệnh theo Phân loại quốc tế bệnh tật (ICD-10) có mã bệnh 3 và 4 ký tự (gồm số và chữ). Các bệnh có mã 4 ký tự thuộc nhóm bệnh có mã bệnh 3 ký tự.
  • Một số bệnh chưa được gán mã bệnh theo phân loại quốc tế bệnh tật (ICD-10) thì thống nhất xác định tên theo chẩn đoán bệnh.

Thông tư 46/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/3/2017, bãi bỏ Phụ lục I về danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BYT.

Gởi câu hỏi

962

Văn bản liên quan