Bộ Y tế hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14

Bộ Y tế hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14
Nguyễn Trinh

Ngày 29/10/2020, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 5888/BYT-TB-CT về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2020/TT-BYT .

Theo đó, để việc triển khai Thông tư 14/2020/TT-BYT bảo đảm tính chính xác, thống nhất, tại Công văn 5888/BYT-TB-CT, Bộ Y tế hướng dẫn về phạm vi áp dụng của Thông tư 14 như sau:

  • Thông tư 14/2020/TT-BYT áp dụng đối với việc đấu thầu mua sắm các sản phẩm, hàng hóa là trang thiết bị y tế;

  • Thông tư 14/2020/TT-BYT không áp dụng đối với việc đấu thầu mua sắm các sản phẩm, hàng hóa không phải là trang thiết bị y tế. Việc đấu thầu các sản phẩm, hàng hóa này được thực hiện theo các quy định Luật đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan về đấu thầu;

  • Thông tư 14/2020/TT-BYT không áp dụng đối với việc đấu thầu mua sắm các sản phẩm, hàng hóa là vật liệu, phần mềm (software), phụ kiện (ví dụ như: Đầu dò máy siêu âm, Bóng phát tia X..) và khí y tế không phải thực hiện đăng ký lưu hành, cấp phép nhập khẩu theo quy định tại khoản 13 Điều 68 Nghị định 36/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 169/2018/NĐ-CP;

  • Thông tư 14/2020/TT-BYT áp dụng cả đối với việc đấu thầu mua sắm các sản phẩm, hàng hóa là trang thiết bị y tế sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Xem chi tiết Công văn 5888/BYT-TB-CT, ban hành ngày 29/10/2020.

Gởi câu hỏi

65

Văn bản liên quan