Bộ Y tế “phản ánh” về hướng dẫn KCB không đúng tuyến của BHXH

Bộ Y tế “phản ánh” về hướng dẫn KCB không đúng tuyến của BHXH
Tuyết Hoan

Mới đây, Bộ Y tế có Công văn 744/BYT-BH ý kiến về nội dung của Công văn 4996/BHXH-CSYT và Công văn 5219/BHXH-CSYT của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

 

Theo đó, Bộ Y tế có ý kiến với quy định người có thẻ BHYT tự đi khám, chữa bệnh (KCB) không đúng tuyến đã được hướng dẫn tại mục 3.2 của Công văn 4996/BHXH-CSYT như sau:

  • Tự đi KCB không đúng tuyến được hiểu là “tự đến KCB tại các cơ sở KCB không phải là nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT” là không đầy đủ, thiếu các trường hợp đã được xác định tại các quy định hiện hành và tại Khoản 3 Điều 14, Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP;

  • Việc đề nghị cơ sở KCB ghi cụ thể lý do đủ điều kiện chuyển tuyến là không cần thiết và không đúng nội dung của giấy chuyển tuyến KCB BHYT;

  • Việc yêu cầu cơ sở KCB tra cứu trên Cổng thông tin giám định điện tử để xác định người bệnh đã được hưởng BHYT đúng tuyến hay trái tuyến là không phù hợp, gây khó khăn về TTHC cho cơ sở KCB và người bệnh.

Xem thêm Công văn 744/BYT-BH ngày 18/02/2019.

Gởi câu hỏi

557

Văn bản liên quan