Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021

Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021
Thu Ba

Mới đây, Bộ Y tế đã có Quyết định 4912/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021.

Theo đó, tại Quyết định 4912/QĐ-BYT, Bộ Y tế đã chỉ ra 9 nhiệm vụ chung của Kế hoạch thanh tra năm 2021 bao gồm:

  • Rà soát, tham mưu Bộ trưởng văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra y tế và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực y tế;

  • Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về y tế, thanh tra y tế;

  • Tổ chức thanh tra để phát hiện các sai phạm, bất cập của cơ chế quản lý, chính sách pháp luật, từ đó kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới các văn bản pháp luật trong lĩnh vực y tế;

  • Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về phòng, chống tham nhũng;

  • Tổ chức tiếp công dân theo quy định, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đảm bảo đúng quy định của pháp luật;

  • Triển khai công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế theo Chỉ thị 17/CT-TTg;

  • Tiếp tục triển khai về công tác phòng chống ma túy của ngành y tế;

  • Xây dựng Quy trình tiếp công dân tại Cơ quan Bộ Y tế;

  • Tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính và tuyên truyền cải cách hành chính trong thanh tra y tế.

Xem chi tiết tại Quyết định 4912/QĐ-BYT, ban hành ngày 24/11/2020.

Gởi câu hỏi

140

Văn bản liên quan