Các chức năng, nhiệm vụ của thư viện từ ngày 01/07/2020

Các chức năng, nhiệm vụ của thư viện từ ngày 01/07/2020
Thanh Lâm

Luật Thư viện 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 21/11/2019.

Theo đó, Luật Thư viện 2019 đã quy định chức năng, nhiệm vụ của thư viện từ ngày 01/7/2020 như sau:

  • Xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và phát triển tài nguyên thông tin phù hợp với người sử dụng thư viện.

  • Tổ chức sử dụng chung tài nguyên thông tin, sản phẩm thông tin và dịch vụ thư viện; truyền bá tri thức, giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại.

  • Phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí; góp phần hình thành và phát triển kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực của người sử dụng thư viện.

  • Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, hiện đại hóa thư viện.

  • Phát triển văn hóa đọc và góp phần tạo môi trường học tập suốt đời cho Nhân dân, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, xây dựng con người Việt Nam toàn diện.

Xem thêm các quy định khác tại Luật Thư viện 2019 có hiệu lực từ 01/07/2020.

Gởi câu hỏi

302

Văn bản liên quan