Các cơ quan, tổ chức đánh giá chất lượng bồi dưỡng CBCC từ 01/3/2018

Thông tư 10/2017/TT-BNV được Bộ nội vụ ban hành ngày 29/12/2017 quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

 

Theo đó, các cơ quan, tổ chức đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quy định bao gồm như sau:

  • Cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức;

  • Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện hành chính Quốc gia;

  • Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  • Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  • Tổ chức Chính trị xã hội ở TW;

  • Học viện, viện nghiên cứu, trường Đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp;

  • Cơ quan đánh giá độc lập.

Thông tư 10/2017/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/3/2018.

Gởi câu hỏi

449