Các địa phương ưu tiên dùng nguồn thu từ xổ số để phát triển giáo dục

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Chỉ thị 16/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

 

Theo đó, các địa phương dự toán sát nguồn thu xổ số kiến thiết (bao gồm cả số thu được phân chia từ hoạt động xổ số điện toán) va tiếp sử dụng nguồn thu từ xổ số kiến thiết cho đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên đầu tư các lĩnh vực sau:

  • Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp;

  • Y tế công lập;

  • Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Khi đã bố trí vốn bảo đảm hoàn thành các dự án nêu trên thì được bố trí vốn còn lại cho các dự án ứng phó biến đổi khí hậu và các dự án quan trọng khác.

Xem nội dung cụ thể tại Chỉ thị 16/CT-TTg được ban hành ngày 25/6/2019.

Gởi câu hỏi

428

Văn bản liên quan