Các dự án được chuyển mục đích sử dụng từ rừng tự nhiên sang mục đích khác

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 83/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Theo đó, Nghị định này quy định, các dự án được chuyển đổi mục đích sử dụng từ rừng tự nhiên sang mục đích khác bao gồm:

  • Dự án quan trọng quốc gia theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư công 2019, dự án đã được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 30 Luật Đầu tư 2014;

  • Dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận bằng văn bản; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp quốc gia theo quy định của pháp luật về quy hoạch;

  • Dự án cấp thiết cần phải chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên;

  • Dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật, nhưng tạm dừng triển khai để rà soát theo Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2017.

Chi tiết xem tại Nghị định 83/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/7/2020.

Gởi câu hỏi

337

Văn bản liên quan